kabus görmek, kabus bozukluğu, uyku davranış bozukluğu, korkulu rüya görmek, rüyada sevişmek, rüyada cinayet işlemek, rüyalar gerçekmi ~ Enver Alan

sadece aylık 100 tl ye reklamınızı bu alana verebilirsiniz.. iletişim için bize ulaşın.

 • Resmin tanımı Başbakan davutoğlu
 • rnek yazı Tayyip Erdoğan
 • yandaş medya bal tutan parmağını yalar
 • Google'dan kontakt lens kamera Günün yazısı
 • amerikanın keşfi amerikayı kim keşfetti
 • bedelli askerlik bedelli askerlik
 • cem evleri cem evlerinin giderleri
 • küresel ısınma küresel ısınma
 • cumhurbaşkanlığı sarayı cumhurbaşkanlığı sarayı
 • integram zenginleri integramdan para kazananlar
 • öğrenci haberi validen öğretmene ziyaret
 • karşıkyaka yaralama haberi karşıkyaka yaralama haberi
 • sivasta kaza sivasta kaza
 • doktor hemşire haberi doktor hemşire bir birini suçladı
 • MEB ŞURASI Milli Eğitim Şurası
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • pramier lig yayın hasılatı pramier lig yayın hasılatı
 • Google'dan kontakt lens kamera Işid saldırdı
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
HABER HABER

kabus görmek, kabus bozukluğu, uyku davranış bozukluğu, korkulu rüya görmek, rüyada sevişmek, rüyada cinayet işlemek, rüyalar gerçekmi

kabus görmek, kabus bozukluğu, uyku davranış bozukluğu, korkulu rüya görmek, rüyada sevişmek, rüyada cinayet işlemek, rüyalar gerçekmi,


Kâ­bus­la­rın tek­rar­la­yı­cı bir hal alıp, ki­şi­nin uy­ku­su­nu boz­ma­ya baş­la­ma­sı­nın “kâ­bus bo­zuk­lu­ğu­” adı ve­ri­len bir uy­ku has­ta­lı­ğı­na yol aç­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Uy­ku Tıb­bı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Prof. Dr. Der­ya Ka­ra­de­niz, bu has­ta­lı­ğın Tür­ki­ye­’de gö­rül­me sık­lı­ğı­nın yüz­de 2 ila yüz­de 8 ara­sın­da de­ğiş­ti­ği­ni söy­le­di. Ül­ke­miz­de 5 mil­yo­na ya­kın ki­şi­nin kâ­bus bo­zuk­lu­ğu has­ta­sı ol­ma ris­ki ta­şı­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Ka­ra­de­niz, “Kâ­bus bo­zuk­lu­ğu uyu­mak­tan kork­ma­ya ve uy­ku yok­sun­lu­ğu­na ve böy­le­ce da­ha yo­ğun kâ­bus­la­ra ne­den ola­rak uy­ku­suz­luk ve gün­düz uy­uklamasına ne­den ola­bi­li­yo­r” diye konuştu. Ka­ra­de­niz, rü­ya içe­rik­le­ri­nin hem cin­si­yet­ler ara­sın­da hem de ço­cuk­luk, er­gen­lik, eriş­kin ve yaş­lı­lık gi­bi ya­şa­mın fark­lı dö­nem­le­rin­de fark­lı­lık gös­ter­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Çocuklar hayvanlarla ilgili rüya görüyor Prof. Dr. Ka­ra­de­niz, 3-7 yaş ço­cuk­la­rın rü­ya içe­ri­ği­ne ba­kıl­dı­ğın­da en faz­la hay­van­lar­la il­gi­li rü­ya­la­rı, bu­nu ta­ki­ben de ai­le bi­rey­le­ri­ni içe­ren rü­ya­lar gör­dük­le­ri­ni söy­le­di. 7 ya­şın­dan iti­ba­ren bu tür rü­ya­lar aza­lı­yor ve er­gen­li­ğe ka­dar da­ha çok aca­yip, kor­ku­tu­cu rü­ya­lar­la bir­lik­te ar­ka­daş­la­rın için­de bu­lun­du­ğu rü­ya­lar ön pla­na çı­kı­yor. Ergenler kaygılı rüya görüyor Er­gen­lik, rü­ya içe­ri­ği­nin çok çe­şit­li ol­du­ğu bir dö­nem ola­rak ka­bul edi­li­yor. Ge­nel­lik­le kay­gı, en­di­şe ve duy­gu­la­nım içe­ri­ği yük­sek. Do­ğuş­tan kör olanların rü­ya­la­rı­ ise da­ha çok işit­sel içe­rik­li rü­ya­lar oluyor. Rüyaların hatırlanmaması kaliteli uykunun işareti Rü­ya­la­rın ha­tır­lan­ma­sı sağ­lık­lı bi­rey­ler­de fark­lı­lık gös­te­ri­yor. Rü­ya­la­rın ha­tır­lan­ma­ma­sı­nın ka­li­te­li bir uy­ku uyun­du­ğu­nun gös­ter­ge­si ol­du­ğu­na işa­ret eden Prof. Dr. Ka­ra­de­niz, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Rü­ya­la­rın ha­tır­lan­ma­sı ise, rü­ya sı­ra­sın­da uyan­ma­nın ya­ni ge­ce uy­ku­su­nun bö­lün­dü­ğü­ne işa­ret eder. Sa­bah özel­lik­le REM uy­ku­sun­dan uya­nır­sak, son gör­dü­ğü­müz rü­ya­yı kı­sa sü­re­li ola­rak ha­tır­la­ya­bi­li­riz. Eğer bu rü­ya bi­zi çok et­ki­le­yen bir içe­ri­ğe sa­hip ise, bir­kaç gün sü­rey­le de ha­fı­za­mız­da tu­ta­bi­li­riz. Bu­na kar­şın, ba­zı ki­şi­ler­de ge­ce rü­ya­la­rı­nı ha­tır­la­ma­ya yö­ne­lik ge­ne­tik bir yat­kın­lı­ğın var ol­du­ğu da öne sü­rül­mek­te­dir.” Sabırlı kişilik özelliği ile ilişkili Kâ­bus­la­rın ço­ğu sa­bır­lı ki­şi­lik özel­lik­le­ri ile iliş­ki­li. Kâ­bus bo­zuk­lu­ğu uyu­mak­tan kork­ma­ya ve uy­ku yok­sun­lu­ğu­na ve böy­le­ce da­ha yo­ğun kâ­bus­la­ra ne­den ola­rak uy­ku­suz­luk ve gün­düz uy­ku­lu­lu­ğu­na ne­den ola­bi­li­yor. Has­ta­lı­ğın ne­de­ni bi­lin­mi­yor, te­da­vi ilaç­la ya­pı­lı­yor. Ya­tak­ta eş­le­ri­ni ya­ra­lı­yor­lar REM Uy­ku­su Dav­ra­nış Bo­zuk­lu­ğu has­ta­la­rı, sık­lık­la ken­di­si ya da eş­le­ri­ni ya­ra­la­dık­tan son­ra dok­to­ra baş­vu­ru­yor. Her yaş gru­bu­nu et­ki­le­ye­bil­mek­le bir­lik­te ge­nel­lik­le 50 yaş üze­rin­de­ki er­kek­ler­de da­ha faz­la gö­rü­lü­yor. Kadınlarda aileyle ilgili rüyalar çoğunlukta Rü­ya­la­rın ge­rek içe­rik­le­ri ge­rek­se or­ta­ya çık­tık­la­rı uy­ku ev­re­si­ne gö­re ka­te­go­ri­ze edil­di­ği­ni söy­le­yen Prof. Ka­ra­de­niz, rü­ya­lar­la il­gi­li ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ev­de ve­ya uy­ku bi­rim­le­rin­de, ki­şi­le­rin fark­lı uy­ku ev­re­le­rin­den uyan­dı­rı­la­rak gör­dük­le­ri rü­ya­la­rı an­lat­ma­la­rı şek­lin­de plan­lan­dı­ğı­nı ak­tar­dı. Erkeklerde durum farklı Prof. Dr. Ka­ra­de­niz, şu sap­ta­ma­lar­da bu­lun­du: “Bu ça­lış­ma­lar, er­kek­le­rin ka­dın­la­ra gö­re da­ha çok ag­res­yon, şid­det ve ha­re­ket içe­ren rü­ya­lar gör­dü­ğü­nü, ka­dın­la­rın ise kor­ku, üzün­tü, mut­lu­luk gi­bi duy­gu­sal içe­rik­li rü­ya­la­rı er­kek­ler­den da­ha faz­la gör­dü­ğü­nü or­ta­ya koy­muş­tur. Ka­dın­lar­da, ai­le, ar­ka­daş­lar ve ev­le il­gi­li rü­ya­lar ço­ğun­luk­ta ol­ma­sı­na kar­şın, er­kek­ler­de pro­fes­yo­nel ha­yat ve mad­di ka­zanç­la il­gi­li rü­ya­lar da­ha ağır­lık­lı­dır.”...
paylaş on Google Plus

Unknown

  Google hesabı ile
  Facebook hesabı ile yorumla

0 yorum:

Yorum Gönderme

 • memur sendikası saltanatı

  Memur Sendikaları Tam Bir Fiyasko

 • Memur Sendikaların da Menfaat var mı?

 • Sendikalar Çıkar Yuvası Oldu

 • sendika gereksizliği


SICAKLAR ARTTI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltan sıcaklar daha da artacağı ve yaşlı hasta ve çocukların sıcak havalarda dikkatli olmaları için uyarıldı..

devamı

KLİMA UYARISI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltan sıcaklar dan kurtulmak için kullanılan klima kullanırken nelere dikkat etmeliyiz..

DEVAMI
 • FİTNES HAKKIN DA BİLGİLER

 • MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE KARİYER HEDEFİ

Enver Alan
İSTEDİĞİMİ YAPARIM
Aslında mevzuat, (değerlendirme yapacak) Milli Eğitim Müdürlerine de Şube Müdürlerine de ben kimle ..
Enver Alan
Adalet...
13 yıldır Devlette yaptığı kadrolaşmayı yeterli bulmayarak, paralel yapı bahanesiyle kamuda yeni bir kirli hareket başlattı. Kendisi gibi..

Duyuru.!!!

sitemize reklam vermek için ücretlerimiz haftalık aylık ve yıllık olarak belirlenir makul fiyatlar ile tekliflerinizi bekliyoruz...

Son dakika haber

50 bin eğitim yöneticisinin unvanları bir kanunla silinse ne olur? bulunanların zaten göreve devamı sağlanacak.Ama ünvan olarak değil görevlendirme ünvan olarak. Olsun.Okullar açılınca bizim sorusunu herkes birbirine niye soruyor.
enveralan.blogspot.comenveralan.blogspot.com/İNDEX

zengin içerikli ve interaktif olarak web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler bizimle iletişime geçebilir veya iletişim formu aracılığıyla mesaj gönderebilirsiniz...

Enver Alan

Ceo