DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI ~ Enver Alan

sadece aylık 100 tl ye reklamınızı bu alana verebilirsiniz.. iletişim için bize ulaşın.

 • Resmin tanımı Başbakan davutoğlu
 • rnek yazı Tayyip Erdoğan
 • yandaş medya bal tutan parmağını yalar
 • Google'dan kontakt lens kamera Günün yazısı
 • amerikanın keşfi amerikayı kim keşfetti
 • bedelli askerlik bedelli askerlik
 • cem evleri cem evlerinin giderleri
 • küresel ısınma küresel ısınma
 • cumhurbaşkanlığı sarayı cumhurbaşkanlığı sarayı
 • integram zenginleri integramdan para kazananlar
 • öğrenci haberi validen öğretmene ziyaret
 • karşıkyaka yaralama haberi karşıkyaka yaralama haberi
 • sivasta kaza sivasta kaza
 • doktor hemşire haberi doktor hemşire bir birini suçladı
 • MEB ŞURASI Milli Eğitim Şurası
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • pramier lig yayın hasılatı pramier lig yayın hasılatı
 • Google'dan kontakt lens kamera Işid saldırdı
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
HABER HABER

DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

disiplin cezaları

DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMAN AŞIMI

Ceza hukukunda olduğu gibi disiplin hukukunda da Devletin cezalandırma yetkisinin kullanılması belirli sürelerle sınırlandırılmıştır. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek kusurlu davranışların sürüncemede kalmaması, belirlenen bir sürenin geçmiş olmasıyla cezalandırmadan beklenen sosyal faydanın ortadan kalkacağı düşüncesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla, disiplin mevzuatına getirilen zamanaşımına ait esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir. ? Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesi düzenlemesinden de görüleceği üzere, disiplin hukukunda soruşturmaya başlama zamanaşımı ve ceza verme zamanaşımı olmak üzere iki tür zamanaşımına yer verilmiştir.
Soruşturmaya Başlama Zamanaşımı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesi 1. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre; 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde sayılan, disiplin suçu oluşturan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
- Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
- Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde, disiplin suçu oluşturan fiil ve halleri işleyen memura bu fiil ve halinden dolayı ceza verilemez. Disiplin soruşturmasına başlama yönüyle öngörülen bu süreler hak düşürücü sürelerden olup sürelerin kesilmesi ve durması da sözkonusu değildir.
Ceza zamanaşımı süresi geçmemiş olsa dahi sürenin başlangıcı bakımından disipline aykırı fiil ve hallerin işlenildiğinin öğrenildiği tarih esas alınarak belirlenen soruşturma zamanaşımı süreleri geçtikten sonra başlatılan soruşturma neticesinde disiplin cezası verilmesi mümkün olamayacaktır.
Belirtilen sürelerin kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle gerek soruşturma açmaya yetkili amirler gerekse bunlar adına soruşturmayı yürüten görevliler, ya da yargı organları tarafından re?sen nazara alınmaları zorunludur. Danıştay, soruşturma zamanaşımı süresi geçirilerek verilmiş bir disiplin cezasının salt bu nedenle hukuka aykırı olacağını kabul etmektedir.[8] Danıştay 10. Dairesinin E.88/2495, K.91/1002 sayılı 20.3.1991 tarihli kararında ? Dosyanın incelenmesinden bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırıldığı belirtilen hakaret suçunun 17.5.1987 tarihinde işlendiği ve hakarete uğrayan tarafından 18.5.1987 tarihli dilekçe ile ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurulduğu, dolayısıyla disiplin amiri durumunda olan milli eğitim müdürünün disiplin suçu işlendiğini bu tarihte öğrendiği, bir aylık soruşturma zamanaşımı süresi geçirilerek? Kaymakamlığının 26.6.1987 gün ve? Sayılı görevlendirme yazısıyla muhakkik tayin edildiği anlaşılmaktadır? 657 sayılı Yasanın 2670 sayılı Yasa ile değişik 127. maddesinde yer alan zamanaşımı hükmü uyarınca soruşturma zamanaşımı süresi geçmiş olduğundan dava konusu işlem bu yönüyle yasaya aykırı olup ,... İşin esası incelenip davanın reddi yönünde verilen? İdare mahkemesi kararının? Bozulmasına? karar verilmiş olup, karardan da anlaşılacağı üzere, soruşturma zamanaşımı olarak belirlenen süreler mutlaka uyulması gereken sürelerdendir. Soruşturma zamanaşımı sürelerine uyulmaması verilen disiplin cezası işlemini usul yönünden sakatlayan ve iptalini gerektiren bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Karar içeriğinden anlaşılan bir diğer hususta; bizzat disiplin soruşturmasını açmaya veya açtırmaya yetkili amirin disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri öğrendiği tarihin, öğrenme tarihi olarak kabul edilmesi gerekliliğidir.
Mevzuatta soruşturma zamanaşımını durduran veya kesen bir nedene yer verilmemiş olup, yargısal içtihatta da bu yönde bir karar bulunmamaktadır.
?İşlenen bir disiplin suçunun idarece memuriyetten çıkarma cezasını gerektirdiği şeklinde tavsif edilerek 1 aylık değil 6 aylık zamanaşımına göre işlem yapılması sonrasında sözkonusu suçun niteliğinin yüksek disiplin kurulunca veya idari yargı mercilerince değiştirilerek daha alt cezayı gerektiren bir suç şeklinde nitelendirilmesi halinde soruşturma zamanaşımı süresinin bu nitelendirmeye göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda soruşturmaya başlanmasında 1 aylık süre geçirilmişse artık yeni tavsifle ortaya çıkan cezanın verilmesi de sözkonusu olamayacaktır. Bu nedenle özellikle vasıf değişikliğinin olabileceği mümkün görülen eylemler bakımından soruşturmaya 1 aylık zamanaşımı süresi içinde başlanması bu tür bir uygulamayı önleyerek fiilin cezasız kalmamasını sağlayacaktır.? [9]
Ceza Verme Zamanaşımı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde sayılan, disiplin suçu oluşturan fiil ve halleri işleyenler hakkında, 657 sayılı Kanunun 127. maddesinin son fıkrası hükmüne göre; ?Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.? Denilmek suretiyle, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihin esas alındığı görülmektedir. Disiplin suçlarının tamamında iki yıllık zamanaşımı sözkonusu olup, bu süre içerisinde soruşturma tamamlanamamış ise soruşturma devam ettirilerek ceza verilemez.
?Soruşturma zamanaşımında olduğu gibi ceza verme yetkisine ilişkin zamanaşımı da idarenin bu alandaki yetkisini kesin olarak sınırlayan bir niteliğe sahiptir.? [10] Bu niteliği nedeniyle iki yıllık sürenin idare ve yargı organları tarafından dikkate alınması ve re?sen gözetilmesi gerekmektedir. İdarelerin 657 sayılı yasayla saptanmış olan zamanaşımı süreleri dışında disiplin cezası vermesi mümkün bulunmadığından bu sürenin geçirilmesinden sonra verilecek olan disiplin cezaları idari yargı mercilerince usul yönünden hukuka aykırı bulunarak iptal edilecektir.
Genel olarak disiplin mevzuatında zamanaşımını kesen veya durduran bir düzenleme bulunmamakla birlikte, ilgili idarenin zamanaşımı süresi içinde disiplin cezası vermesiyle zamanaşımı süresinin kesileceği açık olup, böyle bir durumda disiplin cezasının idari yargı yerince aynı konuda; yetkisiz makamca karar verilmiş olması veya savunma alınmadan karar verilmiş olması gibi nedenlerle yeniden işlem tesisini gerektirecek biçimde iptali üzerine yeniden işletilmesi de olanaksız bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili Danıştay 8. Dairesinin E.96/3070, K.96/2443 sayılı 7.10.1996 tarihli kararında ??Bu nedenle, davacıya? İki yıl içinde verilen? disiplin cezasının? idare mahkemesinin? kararıyla savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine idarece iptal kararı gereği yerine getirilip savunma eksikliği giderilerek aynı konuda yeniden tesis edilen? işlemin ceza verme zamanaşımına uğraması söz konusu olmadığından idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.? Denilmiştir.
657 sayılı Yasanın 131. maddesinde düzenlenen, ceza kovuşturması ile disiplin soruşturmasının bir arada yürütülmesi durumu bu yazının konusu olmamakla birlikte, ceza verme zamanaşımı açısından önem arzediyor olması nedeniyle; disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarma cezası verilmesi ve bu arada adli yargıda görülmekte olan ceza davasının düşmesi ya da ceza yargılaması sonucunda suçun vasfının değişmesi üzerine idari yargı merciince iptal kararı verilmesi durumunda, yargı kararı gereği olarak yeni bir işlem tesis edilmesi halinde tesis edilen bu yeni işlemin 657 sayılı yasanın 127. maddesi hükmü uyarınca zamanaşımına uğrayacağından söz edilemeyeceğini belirtmek gerekecektir.
Devlet Memurları Kanununda yer alan zamanaşımı süreleri, kamu düzeni ile ilgili olması ve memurların lehine sonuçlar doğurması nedeniyle, bu kanuna tabi olsun olmasın, tüm kamu personeli için geçerlidir.
Zamanaşımı konusunu bitirmeden önce belirtmek gerekir ki 657 sayılı yasanın 128. maddesinde ?Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.? Şeklinde yer alan disiplin amirleri ve kurullarının karar verme süreleri ile ilgili düzenlemelerin zamanaşımı ile bir ilgisi yoktur. 657 sayılı Yasanın 127. maddesinde disiplin soruşturması ve kovuşturması için "zamanaşımından" söz edilirken, 128. Maddesinde "karar süresinden" söz edilmiştir. Disiplin amiri veya kurullarının inceleme, görüş bildirme ve karar vermeleri için konulmuş olan bu süreler, hakkında soruşturma açılanların tedirgin edilmemesi ve uzun süre baskı altında tutulmamaları amacıyla öngörülen sürelerdir. Disiplin amiri veya kurullarını kısa sürede karar vermeye zorlayıcı nitelikte olan bu süreler dışında karar verilmesi disiplin cezasını kusurlandırıcı bir durum değildir. Disiplin amiri veya kurullarına karar vermek için tanınan süreler, kamu düzenine ilişkin olmayıp, idarenin iç işleyişi ve düzeni ile ilgili olduğundan, bu süreler geçirildikten sonra ceza verilmiş olmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Sadece ilgili amir veya kurulun görevini belli süre içinde yapmaması nedeniyle sorumluluğunun doğacağı açıktır. ?Disiplin cezalarının verilmesinde idare açısından bağlı yetki doğuran ve cezalandırma yetkisini sınırlayan süreler soruşturma ve ceza verme zamanaşımı süreleridir.? [11]
Soruşturmaya başlama ve ceza verme zamanaşımı süreleri idare açısından cezalandırma yetkisini sınırlandıran süreler olduğundan disiplin soruşturmalarında disiplin suçu oluşturan fiil ve hallerin gerçekleştiği ve sözkonusu fiil ve halin işlendiğinin öğrenildiği tarihlerin yıl, ay ve gün olarak belirtilmesine özellikle dikkat edilmelidir. Disiplin soruşturması neticesinde düzenlenecek olan raporlarda fiilin gerçekleşme ve öğrenilme tarihlerinin belirtilen açıklıkta yazılması aynı zamanda hukuki bir gerekliliktir.
paylaş on Google Plus

Unknown

  Google hesabı ile
  Facebook hesabı ile yorumla

0 yorum:

Yorum Gönder

 • memur sendikası saltanatı

  Memur Sendikaları Tam Bir Fiyasko

 • Memur Sendikaların da Menfaat var mı?

 • Sendikalar Çıkar Yuvası Oldu

 • sendika gereksizliği


SICAKLAR ARTTI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltan sıcaklar daha da artacağı ve yaşlı hasta ve çocukların sıcak havalarda dikkatli olmaları için uyarıldı..

devamı

KLİMA UYARISI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltan sıcaklar dan kurtulmak için kullanılan klima kullanırken nelere dikkat etmeliyiz..

DEVAMI
 • FİTNES HAKKIN DA BİLGİLER

 • MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE KARİYER HEDEFİ

Enver Alan
İSTEDİĞİMİ YAPARIM
Aslında mevzuat, (değerlendirme yapacak) Milli Eğitim Müdürlerine de Şube Müdürlerine de ben kimle ..
Enver Alan
Adalet...
13 yıldır Devlette yaptığı kadrolaşmayı yeterli bulmayarak, paralel yapı bahanesiyle kamuda yeni bir kirli hareket başlattı. Kendisi gibi..

Duyuru.!!!

sitemize reklam vermek için ücretlerimiz haftalık aylık ve yıllık olarak belirlenir makul fiyatlar ile tekliflerinizi bekliyoruz...

Son dakika haber

50 bin eğitim yöneticisinin unvanları bir kanunla silinse ne olur? bulunanların zaten göreve devamı sağlanacak.Ama ünvan olarak değil görevlendirme ünvan olarak. Olsun.Okullar açılınca bizim sorusunu herkes birbirine niye soruyor.
enveralan.blogspot.comenveralan.blogspot.com/İNDEX

zengin içerikli ve interaktif olarak web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler bizimle iletişime geçebilir veya iletişim formu aracılığıyla mesaj gönderebilirsiniz...

Enver Alan

Ceo